BÔNG GỐM TẤM( CERAMIC FIBER BOARD)

Còn hàng

Liên hệ

Thành phần chính: Sợi gốm chịu nhiệt

Kích thước: 900x600x25 (mm), 4 tấm / 1 hộp; 900 x600x50 (mm); 2 tấm / 1 hộp

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

   -    Màu sắc:Màu trắng

   -    Hình dạng và kích thước thông thường

       Với kích thước:  900x600x25 (mm)  - 4 tấm /1 hộp giấy

       Với kích thước và 900x600x600x50(mm) – 2 tấm/1 hộp giấy

Đối với những bông gốm có chiều dày và kích thước khác, nhà sản xuất sẽ đóng gói số tấm trong 1 hộp giấy cũng sẽ khác

Cuộn bông gốm , bông gốm ceramic , bông gốm 1260 , bông gốm 1400 , bông gốm 1430 , bông gốm 1000 ,  bông ceramic 1260 , bông ceramic 1400 , bông ceramic 1430 , bông ceramic 1000 , ceramic fiber board , hộp bông gốm ceramic , bông thuỷ tinh , bông chịu nhiệt , bông chịu nhiệt độ cao ,  ceramic fiber , bông gốm dạng tấm , bông gốm tấm , bông gốm ceramic dày 25mm , bông gốm ceramic dày 50 mm , Mua bông gốm chịu nhiệt ở đâu , giá bông gốm ceramic , báo giá bông gốm ceramic , báo giá bông gốm tấm , báo giá bông thuỷ tinh , báo giá bông chịu nhiệt , báo giá bông cách nhiệt , báo giá cuộn bông chịu nhiệt , mua bông gốm ceramic chịu nhiệt ở đâu , báo giá bông bảo ôn , bông gốm ceramic chịu được nhiệt độ bao nhiêu , tính chất của bông gốm ceramic chịu nhiệt , thành phần hoá học của bông gốm ceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 độ C , bông gốm ceramic giá rẻ nhất ,hướng dẫn sử dụng bông gốm ceramic , sử dụng bông gốm ceramic dạng tấm như thế nào , dùng bông gốm ceramic dạng tấm làm lớp cách nhiệt cho lò đốt , đường ống gió nóng , bọc bông gốm ceramic dạng tấm lớp ngoài vỏ thép , Cuon bong gom , bong gom ceramic , bong gom 1260 , bong gom 1400 , bong gom 1430 , bong gom 1000 ,  bong ceramic 1260 , bong ceramic 1400 , bong ceramic 1430 , bong ceramic 1000 , ceramic fiber board , hop bong gom ceramic , bong thuy tinh , bong chiu nhiet , bong chiu nhiet do cao ,  ceramic fiber , bong gom dang tam , bong gom tam , bong gom ceramic day 25mm , bong gom ceramic day 50 mm , Mua bong gom chiu nhiet o dau , gia bong gom ceramic , bao gia bong gom ceramic , bao gia bong gom tam , bao gia bong thuy tinh , bao gia bong chiu nhiet , bao gia bong cach nhiet , bao gia cuon bong chiu nhiet , mua bong gom ceramic chiu nhiet o dau , bao gia bong bao on , bong gom ceramic chiu duoc nhiet do bao nhieu , tinh chat cua bong gom ceramic chiu nhiet , thanh phan hoa hoc cua bong gom ceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 do C , bong gom ceramic gia re nhat ,huong dan su dung bong gom ceramic , su dung bong gom ceramic dang tam nhu the nao , dung bong gom ceramic dang tam lam lop cach nhiet cho lo dot , duong ong gio nong , boc bong gom ceramic dang tam lop ngoai vo thep , Cuonbonggom , bonggomceramic , bonggom1260 , bonggom1400 , bonggom1430 , bonggom1000 ,  bongceramic1260 , bongceramic1400 , bongceramic1430 , bongceramic1000 , ceramicfiberboard , hopbonggomceramic , bongthuytinh , bongchiunhiet , bongchiunhietdocao ,  ceramicfiber , bonggomdangtam , bonggomtam , bonggomceramicday25mm , bonggomceramicday50mm , Muabonggomchiunhietodau , giabonggomceramic , baogiabonggomceramic , baogiabonggomtam , baogiabongthuy tinh , baogiabongchiunhiet , baogiabongcachnhiet , baogiacuonbongchiunhiet , muabonggomceramicchiunhietodau , baogiabongbaoon , bonggomceramicchiuduocnhietdobaonhieu , tinhchatcuabonggomceramicchiunhiet , thanhphanhoahoccuabonggomceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 do C , bonggomceramicgiarenhat ,huongdansudungbonggomceramic , sudungbonggomceramicdangtamnhuthenao , dungbonggomceramicdangtamlamlopcachnhietcholodot , duongonggionong , bocbonggomceramicdangtamlopngoaivothep ,

Sản phẩm liên quan