TẤM CALCIUM SILICATE

Còn hàng

Liên hệ

- Thành phần chính: CaO , Al2O3, SiO2

- Màu sắc: Màu trắng

- Kích thước: 600x300xH, 400x250xH(mm)

- Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

TRUMECO có thể cung cấp Calcium Silicate  với những hình dạng và kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Dạng tấm thẳng

-     Tấm calcum silicate , kt: 600x300x25 mm; 

-     Tấm calcum silicate, kt: 600x300x40 mm 

-     Tấm calcum silicate, kt: 600x300x50 mm 

-     Tấm calcum silicate  kt: 600x300x70 mm; 

-     Tấm calcum silicate : kt 600x 300x100 mm

....

-     Tấm calcum silicate , kt: 400x250x25 mm; 

-     Tấm calcum silicate, kt: 400x250x40 mm 

-     Tấm calcum silicate, kt: 400x250x50 mm 

-     Tấm calcum silicate  kt: 400x250x70 mm; 

-     Tấm calcum silicate : kt 400x250x100 mm

....

Dạng tấm cong

  • Calcium Silicate dạng cong dùng để cách nhiệt ở những vị trí có hình dạng cong
  • Chiều dày của calcium Silicate dạng cong: 25 mm, 40mm, 50mm, 60mm, 65mm, 70mm, 100mm,…
  • Bán kính cong bất kì,

Phân loại theo cường độ

  • Phân loại calcium silicate theo cường độ thì cũng có 2 loại
  • Loại cường độ thường: thường dùng để cách nhiệt thông thường
  • Loại cường độ cao: thường dùng vào những vị trí hay va đập
  • Calcium silicate do TRUMECO cung cấp  có nguồn gốc rõ ràng. Có giấy CO và CQ.
  • Sai số kích thước  nhỏ: Chiều dài, chiều rộng: ± 1,5mm, chiều dày: ±1,3mm
  • Calcium silicate còn mới, đựng trong hộp giấy.

Cuộn calcium silicate , calcium silicate tấm silicate , calcium silicate ,  bông tấm silicate, tấm silicate fiber blanket , hộp calcium silicate tấm silicate , bông thuỷ tinh , bông chịu nhiệt , bông chịu nhiệt độ cao ,  tấm silicate fiber , calcium silicate dạng cuộn , calcium silicate cuộn , calcium silicate tấm silicate dày 25mm , calcium silicate tấm silicate dày 50 mm , Mua calcium silicate chịu nhiệt ở đâu , giá calcium silicate tấm silicate , báo giá calcium silicate tấm silicate , báo giá calcium silicate cuộn , báo giá bông thuỷ tinh , báo giá bông chịu nhiệt , báo giá bông cách nhiệt , báo giá cuộn bông chịu nhiệt , mua calcium silicate tấm silicate chịu nhiệt ở đâu , báo giá bông bảo ôn , calcium silicate tấm silicate chịu được nhiệt độ bao nhiêu , tính chất của calcium silicate tấm silicate chịu nhiệt , thành phần hoá học của calcium silicate tấm silicate độ C , calcium silicate tấm silicate giá rẻ nhất ,hướng dẫn sử dụng calcium silicate tấm silicate , sử dụng calcium silicate tấm silicate dạng cuộn như thế nào , dùng calcium silicate tấm silicate dạng cuộn làm lớp cách nhiệt cho lò đốt , đường ống gió nóng , bọc calcium silicate tấm silicate dạng cuộn lớp ngoài vỏ thép , Cuon canxi , canxi tấm silicate , canxi,  bong tấm silicate , bong tấm silicate , bong tấm silicate , bong tấm silicate 1000 , tấm silicate fiber blanket , hop canxi tấm silicate , bong thuy tinh , bong chiu nhiet , bong chiu nhiet do cao ,  tấm silicate fiber , canxi dang cuon , canxi cuon , canxi tấm silicate day 25mm , canxi tấm silicate day 50 mm , Mua canxi chiu nhiet o dau , gia canxi tấm silicate , bao gia canxi tấm silicate , bao gia canxi cuon , bao gia bong thuy tinh , bao gia bong chiu nhiet , bao gia bong cach nhiet , bao gia cuon bong chiu nhiet , mua canxi tấm silicate chiu nhiet o dau , bao gia bong bao on , canxi tấm silicate chiu duoc nhiet do bao nhieu , tinh chat cua canxi tấm silicate chiu nhiet , thanh phan hoa hoc cua canxi tấm silicate do C , canxi tấm silicate gia re nhat ,huong dan su dung canxi tấm silicate , su dung canxi tấm silicate dang cuon nhu the nao , dung canxi tấm silicate dang cuon lam lop cach nhiet cho lo dot , duong ong gio nong , boc canxi tấm silicate dang cuon lop ngoai vo thep , hopcanxitamsilicate , bongthuytinh , bongchiunhiet , bongchiunhiedocao ,  tamsilicatefiber , canxidangcuon , canxicuon , canxitamsilicateday25mm , canxitamsilicateday50mm , Muacanxichiunhietodau , giacanxitamsilicate , baogiacanxitamsilicate , baogiacanxicuon , baogiabongthuytinh , baogiabongchiunhiet , baogiabongcachnhiet , baogiacuonbongchiunhiet , muacanxitấmsilicatechiunhietodau , baogiabongbaoon , canxitamsilicatechiuduocnhietdobaonhieu , tinhchatcuacanxitamsilicatechiunhiet , thanhphanhoahoccuacanxitamsilicatedoC , canxitamsilicategiarenhat ,huongdansudungcanxitamsilicate , sudungcanxitamsilicatedangcuonnhuthenao , dungcanxitmsilicatedangcuonlamlopcachnhietcholodot , duongonggionong , boccanxitamsilicatedangcuonlopngoaivoth

Sản phẩm liên quan