GIẤY GỐM (CERAMIC PAPER)

Còn hàng

Liên hệ

Thành phần chính: Sợi gốm chịu nhiệt

Kích thước: 10.000x600x5 ; 12.000x600x4 (mm) ; 15.000x600x3 (mm)

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

    -    Chức năng: Dùng cách nhiệt ở những vị trí có nhiệt độ cao, làm roăng, lót để bảo vệ thiết bị

    -    Màu sắc:Màu trắng

    -    Hình dạng và kích thước :

          10.000 x 610 x 5 mm;

          12.000 x 610 x 4 mm

          15.000 x 610 x 3 mm

    -    Quy cách đóng gói: loại dày 1Cuộn/1 hộp

Giấy bông gốm , bông gốm ceramic , bông gốm 1260 , bông gốm 1400 , bông gốm 1430 , bông gốm 1000 ,  bông ceramic 1260 , bông ceramic 1400 , bông ceramic 1430 , bông ceramic 1000 , ceramic fiber paper , hộp bông gốm ceramic , bông thuỷ tinh , bông chịu nhiệt , bông chịu nhiệt độ cao ,  ceramic fiber , bông gốm bìa giấy , bông gốm giấy , bông gốm ceramic dày 25mm , bông gốm ceramic dày 50 mm , Mua bông gốm chịu nhiệt ở đâu , giá bông gốm ceramic , báo giá bông gốm ceramic , báo giá bông gốm giấy , báo giá bông thuỷ tinh , báo giá bông chịu nhiệt , báo giá bông cách nhiệt , báo giá giấy bông chịu nhiệt , mua bông gốm ceramic chịu nhiệt ở đâu , báo giá bông bảo ôn , bông gốm ceramic chịu được nhiệt độ bao nhiêu , tính chất của bông gốm ceramic chịu nhiệt , thành phần hoá học của bông gốm ceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 độ C , bông gốm ceramic giá rẻ nhất ,hướng dẫn sử dụng bông gốm ceramic , sử dụng bông gốm ceramic dạng giấy như thế nào , dùng bông gốm ceramic dạng giấy làm lớp cách nhiệt cho lò đốt , đường ống gió nóng , bọc bông gốm ceramic dạng giấy lớp ngoài vỏ thép  , Giay bong gom , bong gom ceramic , bong gom 1260 , bong gom 1400 , bong gom 1430 , bong gom 1000 ,  bong ceramic 1260 , bong ceramic 1400 , bong ceramic 1430 , bong ceramic 1000 , ceramic fiber paper , hop bong gom ceramic , bong thuy tinh , bong chiu nhiet , bong chiu nhiet do cao ,  ceramic fiber , bong gom dang giay , bong gom giay , bong gom ceramic day 25mm , bong gom ceramic day 50 mm , Mua bong gom chiu nhiet o dau , gia bong gom ceramic , bao gia bong gom ceramic , bao gia bong gom giay , bao gia bong thuy tinh , bao gia bong chiu nhiet , bao gia bong cach nhiet , bao gia giay bong chiu nhiet , mua bong gom ceramic chiu nhiet o dau , bao gia bong bao on , bong gom ceramic chiu duoc nhiet do bao nhieu , tinh chat cua bong gom ceramic chiu nhiet , thanh phan hoa hoc cua bong gom ceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 do C , bong gom ceramic gia re nhat ,huong dan su dung bong gom ceramic , su dung bong gom ceramic dang giay nhu the nao , dung bong gom ceramic dang giay lam lop cach nhiet cho lo dot , duong ong gio nong , boc bong gom ceramic dang giay lop ngoai vo thep , Giaybonggom , bonggomceramic , bonggom1260 , bonggom1400 , bonggom1430 , bonggom1000 ,  bongceramic1260 , bongceramic1400 , bongceramic1430 , bongceramic1000 , ceramicfiberpaper , hopbonggomceramic , bongthuytinh , bongchiunhiet , bongchiunhietdocao ,  ceramicfiber , bonggomdanggiay , bonggomgiay , bonggomceramicday25mm , bonggomceramicday50mm , Muabonggomchiunhietodau , giabonggomceramic , baogiabonggomceramic , baogiabonggomgiay , baogiabongthuytinh , baogiabongchiunhiet , baogiabongcachnhiet , baogiagiaybongchiunhiet , muabonggomceramicchiunhietodau , baogiabongbaoon , bonggomceramicchiuduocnhietdobaonhieu , tinhchatcuabonggomceramicchiunhiet , thanhphanhoahoccuabonggomceramic 1260 , 1430 , 1000 , 1400 doC , bonggomceramicgiarenhat ,huongdansudungbonggomceramic , sudungbonggomceramicdanggiaynhuthenao , dungbonggomceramicdanggiaylamlopcachnhietcholodot , duongonggionong , bocbonggomceramicdanggiaylopngoaivothep

 

Sản phẩm liên quan