KEO CHỊU A XÍT

Còn hàng

50.000₫

- Công dụng: dùng để dán chèn vào các mạch gạch chịu axit

- Trạng thái: dạng lỏng (keo) có 2 thành phần

- Đóng gói: 5kg , 10 kg , 20 kg

- Xuất xứ: Trung Quốc

Giới thiệu về sản phẩm

 Keo chịu a xít do công ty cổ phần lò công nghiệp Việt Nam cung cấp gồm có 02 thành phần:

-   Thành phần keo (lỏng)

-   Dung dịch chất kết dính 

Thành phần keo

Keo có nguồn gốc là chất hữu cơ

-    Có màu trắng trong hoặc trắng đục 

-   Đóng gói: 20 kg/ thùng

 Dung dịch chất kết dính 

-    Dung dịch chất kết dính có màu vàng

-    Đóng gói: 5 kg/can nhựa

Vị trí sử dụng

 Keo chịu a xít được sử dụng rất rỗng rãi trong công nghiệp, trong các nhà máy sản xuất như:

-    Keo chịu a xít dùng để chèn vào các mạch gạch lát nền, sàn và ốp tường

-    Keo chịu a xít dùng để xây gạch chịu a xít ( xây tường, xây bể...)

-    Keo chịu a xít dùng để gắn, nối các vật tư, thiết bị ngâm trong dung dịch a xít

-    Keo chịu a xít dùng để chèn, đắp các chỗ rò rỉ, 

-    Keo chịu a xít quét lên bề mặt thiết bị để bảo vệ thiết bị

...

Keo chịu a xít , keo chịu axit , keo kháng a xít , keo bền a xít , keo trám mạch , keo trám mạch chịu a xít , keo trám mạch kháng a xít , keo 2 thành phần chịu a xít , keo chèn mạch gạch chịu a xít , keo dán gạch kháng a xít , keo dán gạch chịu a xít , Keo chiu a xit , keo chiu axit , keo khang a xit , keo ben a xit , keo tram mach , keo tram mach chiu a xit , keo tram mach khang a xit , keo 2 thanh phan chiu a xit , keo chen mach gach chiu a xit , keo dan gach khang a xit , keo dan gach chiu a xit , Mua keo chịu a xít ở đâu , giá keo chịu a xít , báo giá keo kháng acid , tính chất của keo chịu a xít , tính chất của keo kháng a xít , thành phần hoá học của keo chịu a xít , thành phần hoá học của keo kháng a xít , hướng dẫn sử dụng keo trám mạch chịu a xít , hướng dẫn thi công keo chèn mạch gạch chịu a xít ,tỷ lệ trộn keo kháng a xít , keo chịu a xít giá rẻ , keo chịu a xít có bao nhiêu loại , keo chịu a xít có mấy loại , độ chịu a xít của keo chịu a xít , độ chịu axit của keo kháng a xít , Mua keo chiu a xit o dau , gia keo chiu a xit , bao gia keo khang acid , tinh chat cua keo chiu a xit , tinh chat cua keo khang a xit , thanh phan hoa hoc coa keo chiu a xit , thanh phan hoa hoc cua keo khang a xit , huong dan su dung keo tram mach chiu a xit , huong dan thi cong keo chen mach gach chiu a xit ,ty le tron keo khang a xit , keo chiu a xit gia re , keo chiu a xit co bao nhieu loai , keo chiu a xit co may loai , do chiu a xit cua keo chiu a xit , do chiu axit cua keo khang a xit , Keochiuaxit , keochiuaxit , keokhangaxit , keobenaxit , keotrammach , keotrammachchiuaxit , keotrammachkhangaxit , keo2thanhphanchiuaxit , keochenmachgachchiuaxit , keodangachkhangaxit , keodangachchiuaxit , Muakeochiuaxitodau , giakeochiuaxit , baogiakeokhangacid , tinhchatcuakeochiuaxit , tinhchatcuakeokhangaxit , thanhphanhoahoccuakeochiuaxit , thanhphanhoahoccuakeokhangaxit , huongdansudungkeotrammachchiuaxit , huongdanthicongkeochenmachgachchiuaxit , tyletronkeokhangaxit , keochiuaxitgiare , keochiuaxitcobaonhieuloai , keochiuaxitcomayloai , dochiuaxitcuakeochiuaxit , dochiuaxitcuakeokhangaxit , #Keochiuaxit , #keochiuaxit , #keokhangaxit , #keobenaxit , #keotrammach , #keotrammachchiuaxit , #keotrammachkhangaxit , #keo2thanhphanchiuaxit , #keochenmachgachchiuaxit , #keodangachkhangaxit , #keodangachchiuaxit , #Muakeochiuaxitodau , #giakeochiuaxit , #baogiakeokhangacid , #tinhchatcuakeochiuaxit , #tinhchatcuakeokhangaxit , #thanhphanhoahoccuakeochiuaxit , #thanhphanhoahoccuakeokhangaxit , #huongdansudungkeotrammachchiuaxit , #huongdanthicongkeochenmachgachchiuaxit , #tyletronkeokhangaxit , #keochiuaxitgiare , #keochiuaxitcobaonhieuloai , #keochiuaxitcomayloai , #dochiuaxitcuakeochiuaxit , #dochiuaxitcuakeokhangaxit

 

Sản phẩm liên quan