GẠCH CHỊU A XÍT

Còn hàng

50.000₫

- Gạch chịu a xít dùng để xây tường, thiết bị bền hoá chịu a xít

- Độ chịu a xít: > 99 %

- Kích thước: 230 x 114 x 65 mm; và theo yêu cầu của khách hàng

- Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ , Việt Nam

TRUMECO là đơn vị nhập khẩu các loại gạch chịu a xít, gạch dùng để xây tường, gạch dùng để xây trong các tháp, thiết bị sử dụng trong các nhà máy hóa chất, nhà máy thực phẩm

Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

-    Gạch chịu a xít vuông: 230 x 114 x 65 (mm)

-    Gạch chịu a xít vát nằm: 230x114x65/55 (mm)

-    Gạch chịu a xít vát đứng: 230x114x65/55 (mm)

-    Gạch chịu a xít vát nằm: 230x114x65/45 (mm)

-    Gạch chịu a xít vát đứng: 230x114x65/45 (mm)

-    Gạch chịu a xít vát nằm: 230x114x76/65 (mm)

....

Trumeco có thể nhập khẩu theo kích thước yêu cầu của khách hàng

Thông số kỹ thuật

Vị trí sử dụng

Gạch xây chịu a xít được sử dụng chủ yếu trong 

   -    Các thiết bị của nhà máy hóa chất, nhà máy phân đạm, phần DAP, nhà máy mạ, ....

   -    Các máy chế biến thực phẩm: Bia, sữa,...

   -    Các nhà máy giấy

   -    Các nhà máy tẩy, mạ,

   -    Trong các phòng thí nghiệm

   -    Trong các nhà máy sơn, xi

   -    Trong các nhà máy nhiệt điện

h chịu axit , gạch kháng a xít , gạch kháng acid , gạch kháng axit, gạch chịu a xít xây tường , gạch chịu a xít xây , gạch chịu a xít ấn độ , gạch chịu a xít trung quốc , gạch sứ chịu a xít , gạch chịu hoá chất , gạch bền hoá , Gach chiu a xit , gach chiu axit , gach khang a xit , gach khang acid , gach khang axit, gach chiu a xit xay tuong , gach chiu a xit xay , gach chiu a xit an do , gach chiu a xit trung quoc , gach su chiu a xit , gach chiu hoa chat , gach ben hoa , Kích thước gạch chịu  axit , chất lượng gạch gạch axit , gạch chịu a xít sản xuất như thế nào , gạch chịu axit mua ở đâu , báo giá gạch chịu axit , gạch kháng a xít giá rẻ , độ chịu a xít của gạch , thành phần hoá học của gạch chịu a xít , tính chất của gạch kháng a xít , kích thước tiêu chuẩn của gạch chịu a xít , kích thước thông dụng của gạch kháng a xít , gạch xây tường chịu a xít, gạch xây bể chịu axit , gạch chịu axit tại tphcm , gạch ốp chịu axit , báo giá gạch chịu axit , gạch kháng acid , gạch kháng axit , gạch chịu acid , GẠCH KHÁNG ACID AXIT , Lưới sợi thủy tinh , chống ăn mòn , kháng hóa chất , rãnh thoát nước , nhà khử khoáng , sàn acid , kháng axit , sàn ăn mòn , ăn mòn acid , epoxy , kháng kiềm , kháng hóa chất , sàn gạch acid , sàn gạch kháng acid , gạch chịu axit , gạch kháng acid , gạch kiềm , gạch acid , gạch chịu lửa , gạch kháng , sàn kháng acid , sàn chịu ăn mòn acid , kháng gạch , nhà máy , sàn ăn mòn , gạch chịu lửa , gạch sứ , gạch kiềm Acid Tanks , Nồi nấu , Quá trình tàu ,Tấn công Tanks , Máy sấy , Lò phản ứng , Nồi hấp , Lò đốt rác , Máy lọc khí đốt , Cột Lò nung , Hố ga , Decanters , Tẩy Tanks , Towers , Màng vật liệu , Flouropolymers , PP / Polpropylene , PVC / Polyvinyl Chloride , Cao su / chất đàn hồi , Asphaltics , Thermosets , Gạch loại , Red Shale Acid Brick , Duro Acid Brick , Clay Brick Acid lửa , Carbon Acid Brick , Visil Lô , Borosilicate khối thủy tinh , Acid brick , gạch acid , axit , gạch , Kich thuoc gach chiu  axit , chat luong gach axit , gach chiu a xit san xuat nhu the nao , gach chiu axit mua o dau , bao gia gach chiu axit , gach khang a xit gia re , do chiu a xit cua gach , thanh phan hoa hoc cua gach chiu a xit , tinh chat cua gach khang a xit , kich thuoc tieu chuan cua gach chiu a xit , kich thuoc thong dung cua gach khang a xit , gach xay tuong chiu a xit, gach xay be chiu axit , gach chiu axit tai tphcm , gach op chiu axit , bao gia gach chiu axit , gach khang acid , gach khang axit , gach chiu acid , Gach khang acid axit , Luoi soi thuy tinh , chong an mon , khang hoa chat , ranh thoat nuoc , nha khu khoang , san acid , khang axit , san an mon , an mon acid , epoxy , khang kiem , khang hoa chat , san gach acid , san gach khang acid , gach chiu axit , gach khang acid , gach kiem , gach acid , gach chiu lua , gach khang , san khang acid , san chiu an mon acid , khang gach , nha may , san an mon , gach su , gach kiem Acid Tanks , Gach loai , Red Shale Acid Brick , Duro Acid Brick , Clay Brick Acid lửa , Carbon Acid Brick , Visil Borosilicate khoi thuy tinh , Acid brick , gạch acid , axit , gạch , Gachchiuaxit , gachchiuaxit , gachkhangaxit , gachkhangacid , gachkhangaxit, gachchiuaxitxaytuong , gachchiuaxitxay , gachchiuaxitando , gachchiuaxittrungquoc , gachsuchiuaxit , gachchiuhoachat , gachbenhoa , Kichthuocgachchiuaxit , chatluonggachaxit , gachchiuaxitsanxuatnhuthenao , gachchiuaxitmuaodau , baogiagachchiuaxit , gachkhangaxitgiare , dochiuaxitcuagach , thanhphanhoahoccuagachchiuaxit , tinhchatcuagachkhangaxit , kichthuoctieuchuancuagachchiuaxit , kichthuocthongdungcuagachkhangaxit , gachxaytuongchiuaxit , gachxaybechiuaxit , gachchiuaxittaitphcm , gachopchiuaxit , baogiagachchiuaxit , gachkhangacid , gachkhangaxit , gachchiuacid , Gachkhangacidaxit , Luoisoithuytinh , chonganmon , khanghoachat , ranhthoatnuoc , nhakhukhoang , sanacid , khangaxit , sananmon , anmonacid , epoxy , khangkiem

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

DỊCH VỤ THI CÔNG

Sản phẩm liên quan