VỮA CHỊU A XÍT ARM-95

Còn hàng

5.000₫

- Màu sắc: màu trắng, xám

-Trạng thái vật liệu: dạng bột, cỡ hạt từ 0 - 1 mm

Đóng gói : 25kg/bao

- Xuất xứ: TRUMECO

Vữa chịu a xít ARM-95 do TRUMECO sản xuất gồm 2 thành phần:

- Hỗn hợp bột khô đã trộn sẵn phụ gia, được đựng trong bao tải 25 kg/1 bao

- Dung dịch chất kết dính ( nước thuỷ tinh) được đựng trong can nhựa, phi sắt hoặc tank 1000 lít

Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

Vị trí sử dụng

-   Trát vào tường, bể chịu a xít, hoá chất

-   Dùng để xây gạch chịu a xít

-   Dùng để láng nền chịu a xít

Vữa chịu axit ,  vữa chịu a xít , vữa kháng acid ,  acid resistant concrete , vật liệu chịu a xít , bột chịu a xít , vữa chịu hoá chất , vật liệu chịu a xít , vật liệu chịu axit , vật liệu kháng a xít , vật liệu a xít , bột kháng a xít , xi măng chịu a xít , xi măng a xítVua chiu axit ,  vua chiu a xit , vua khang acid ,  acid resistant concrete , vat lieu chiu a xit , bot chiu a xit , vua chiu hoa chat , vat lieu chiu a xit , vat lieu chiu axit , vat lieu khang a xit , vat lieu a xit , bot khang a xit , xi mang chiu a xit , xi mang a xit , báo giá vữa chịu a xít ARM95. Vữa chịu axit mua ở đâu , đặc điểm của vữa chịu a xít , vữa chịu a xít chất lượng như thế nào , báo giá vữa chịu a xít, giá vữa chịu a xít ARM 95 rẻ nhất , cách sử dụng vữa chịu a xít , cách sử dụng vữa kháng a xít, đổ vữa chịu a xít sàn thiết bị , tỷ lệ trộn vữa kháng a xít , thành phần vữa chịu a xít ,công dụng của vữa chịu a xít , mua vữa chịu a xít ARM 95 ở đâu , nơi bán vữa chịu a xít giá rẻ nhất , vữa kháng những a xít nào , đổ vữa chịu a xít tường bể chứ hoá chất , vữa xây gạch chịu a xít , bao gia vua chiu a xit. Vua chiu axit mua o dau , dac diem cua vua chiu a xit , vua chiu a xit chat luong nhu the nao , bao gia vua chiu a xit, gia vua chiu a xit ARM 95 re nhat , cach su dung vua chiu a xit , cach su dung vua khang a xit, do vua chiu a xit san thiet bi , ty le tron vua khang a xit , thanh phan vua chiu a xit , cong dung cua vua chiu a xit , mua vua chiu a xit ARM 95 o dau , noi ban vua chiu a xit gia re nhat , vua khang nhung a xit nao , do vua chiu a xit tuong be chua hoa chat ,  vua xay gach chiu a xit , Vuachiuaxit ,  vuachiuaxitARM95 , vuakhangacid ,  acidresistantconcrete , vatlieuchiuaxit , botchiuaxit , vuachiuhoachat , vatlieuchiuaxit , vatlieuchiuaxit , vatlieukhangaxit , vatlieuaxit , botkhangaxit , baogiavuachiuaxit. Vuachiuaxitmuaodau , dacdiemcuavuachiuaxit , vuachiuaxitchatluongnhuthenao , baogiavuachiuaxit , giavuachiuaxitARM95renhat , cachsudungvuachiuaxit , cachsudungvuakhangaxit, dovuachiuaxitsanthietbi , tyletronvuakhangaxit , thanhphanvuachiuaxit , congdungcuavuachiuaxit , muavuachiuaxitARM95odau , noibanvuachiuaxitgiarenhat , vuakhangnhungaxitnao , dovuachiuaxittuongbechuahoachat , vuaxaygachchiuaxit , #Vuachiuaxit ,  #vuachiuaxitARM95 , #vuakhangacid ,  #acidresistantconcrete , #vatlieuchiuaxit , #botchiuaxit , #vuachiuhoachat , #vatlieuchiuaxit , #vatlieuchiuaxit , #vatlieukhangaxit , #vatlieuaxit , #botkhangaxit , #baogiavuachiuaxit. #Vuachiuaxitmuaodau , #dacdiemcuavuachiuaxit , #vuachiuaxitchatluongnhuthenao , #baogiavuachiuaxit , #giavuachiuaxitARM95renhat , #cachsudungvuachiuaxit , #cachsudungvuakhangaxit, #dovuachiuaxitsanthietbi , #tyletronvuakhangaxit , #thanhphanvuachiuaxit , #congdungcuavuachiuaxit , #muavuachiuaxitARM95odau , #noibanvuachiuaxitgiarenhat , #vuakhangnhungaxitnao , #dovuachiuaxittuongbechuahoachat , #vuaxaygachchiuaxit

 

--------------------------------------------------------------

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

DỊCH VỤ THI CÔNG

 

Sản phẩm liên quan