GẠCH ỐP LÁT CHỊU A XÍT

Còn hàng

620.000₫

- Gạch ốp lát chịu a xít dùng để lát sàn nền, ốp tường trong các xưởng hay kho chứa chịu hoá chất

   300x300x15 mm , 200x200x18mm , 230x114x15 mm, 150x150x20 mm ... 

   300x300x10 mm, 200x200x10 mm , 230x114x10 mm , 150x150x10 mm ...

- Quy cách đóng gói: 1m2/1 hộp Carton

- Xuất xứ: Việt Nam, Ấn độ , Trung Quốc

TRUMECO buôn bán và giá công các loại gạch ốp lát chịu a xít theo yêu cầu của Quý khách hàng:

   -  Màu sắc: màu ghi, màu xám, màu đỏ, màu ghi đen, màu trắng sữa...

   - Bề mặt: tráng men hoặc không tráng men

   - Chiều dày: 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm

   - Kích thước:

 300x300x15 mm , 200x200x18mm , 230x114x15 mm, 150x150x20 mm ... 

     300x300x10 mm, 200x200x10 mm , 230x114x10 mm , 150x150x10 mm ...

    Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

Vị trí sử dụng

Gạch ốp lát chịu a xít thường được sử dụng vào các vị trí như sau:

- Lát nền trong các nhà kho chứa hoá chất

- Ốp lát trong các nhà máy chế biến thực phẩm

- Ốp lát bể chứa hoá chất trong các nhà máy mạ kẽm

- Lát nền bên dưới các thiết bị trong các nhà máy hoá chất

...

Gạch chịu a xit , gạch chịu axit , gạch kháng a xít , gạch kháng acid , gạch kháng axit, gạch chịu a xít xây tường , gạch chịu a xít xây , gạch chịu a xít ấn độ , gạch chịu a xít trung quốc , gạch sứ chịu a xít , gạch chịu hoá chất , gạch bền hoá , Gach chiu a xit , gach chiu axit , gach khang a xit , gach khang acid , gach khang axit, gach chiu a xit xay tuong , gach chiu a xit xay , gach chiu a xit an do , gach chiu a xit trung quoc , gach su chiu a xit , gach chiu hoa chat , gach ben hoa , Kích thước gạch chịu  axit , chất lượng gạch gạch axit , gạch chịu a xít sản xuất như thế nào , gạch chịu axit mua ở đâu , báo giá gạch chịu axit , gạch kháng a xít giá rẻ , độ chịu a xít của gạch , thành phần hoá học của gạch chịu a xít , tính chất của gạch kháng a xít , kích thước tiêu chuẩn của gạch chịu a xít , kích thước thông dụng của gạch kháng a xít , gạch xây tường chịu a xít, gạch xây bể chịu axit , gạch chịu axit tại tphcm , gạch ốp chịu axit , báo giá gạch chịu axit , gạch kháng acid , gạch kháng axit , gạch chịu acid , GẠCH KHÁNG ACID AXIT , Lưới sợi thủy tinh , chống ăn mòn , kháng hóa chất , rãnh thoát nước , nhà khử khoáng , sàn acid , kháng axit , sàn ăn mòn , ăn mòn acid , epoxy , kháng kiềm , kháng hóa chất , sàn gạch acid , sàn gạch kháng acid , gạch chịu axit , gạch kháng acid , gạch kiềm , gạch acid , gạch chịu lửa , gạch kháng , sàn kháng acid , sàn chịu ăn mòn acid , kháng gạch , nhà máy , sàn ăn mòn , gạch chịu lửa , gạch sứ , gạch kiềm Acid Tanks , Nồi nấu , Quá trình tàu ,Tấn công Tanks , Máy sấy , Lò phản ứng , Nồi hấp , Lò đốt rác , Máy lọc khí đốt , Cột Lò nung , Hố ga , Decanters , Tẩy Tanks , Towers , Màng vật liệu , Flouropolymers , PP / Polpropylene , PVC / Polyvinyl Chloride , Cao su / chất đàn hồi , Asphaltics , Thermosets , Gạch loại , Red Shale Acid Brick , Duro Acid Brick , Clay Brick Acid lửa , Carbon Acid Brick , Visil Lô , Borosilicate khối thủy tinh , Acid brick , gạch acid , axit , gạch , Kich thuoc gach chiu  axit , chat luong gach axit , gach chiu a xit san xuat nhu the nao , gach chiu axit mua o dau , bao gia gach chiu axit , gach khang a xit gia re , do chiu a xit cua gach , thanh phan hoa hoc cua gach chiu a xit , tinh chat cua gach khang a xit , kich thuoc tieu chuan cua gach chiu a xit , kich thuoc thong dung cua gach khang a xit , gach xay tuong chiu a xit, gach xay be chiu axit , gach chiu axit tai tphcm , gach op chiu axit , bao gia gach chiu axit , gach khang acid , gach khang axit , gach chiu acid , Gach khang acid axit , Luoi soi thuy tinh , chong an mon , khang hoa chat , ranh thoat nuoc , nha khu khoang , san acid , khang axit , san an mon , an mon acid , epoxy , khang kiem , khang hoa chat , san gach acid , san gach khang acid , gach chiu axit , gach khang acid , gach kiem , gach acid , gach chiu lua , gach khang , san khang acid , san chiu an mon acid , khang gach , nha may , san an mon , gach su , gach kiem Acid Tanks , Gach loai , Red Shale Acid Brick , Duro Acid Brick , Clay Brick Acid lửa , Carbon Acid Brick , Visil Borosilicate khoi thuy tinh , Acid brick , gạch acid , axit , gạch , Gachchiuaxit , gachchiuaxit , gachkhangaxit , gachkhangacid , gachkhangaxit, gachchiuaxitxaytuong , gachchiuaxitxay , gachchiuaxitando , gachchiuaxittrungquoc , gachsuchiuaxit , gachchiuhoachat , gachbenhoa , Kichthuocgachchiuaxit , chatluonggachaxit , gachchiuaxitsanxuatnhuthenao , gachchiuaxitmuaodau , baogiagachchiuaxit , gachkhangaxitgiare , dochiuaxitcuagach , thanhphanhoahoccuagachchiuaxit , tinhchatcuagachkhangaxit , kichthuoctieuchuancuagachchiuaxit , kichthuocthongdungcuagachkhangaxit , gachxaytuongchiuaxit , gachxaybechiuaxit , gachchiuaxittaitphcm , gachopchiuaxit , baogiagachchiuaxit , gachkhangacid , gachkhangaxit , gachchiuacid , Gachkhangacidaxit , Luoisoithuytinh , chonganmon , khanghoachat , ranhthoatnuoc , nhakhukhoang , sanacid , khangaxit , sananmon , anmonacid , epoxy , khangkiem , khanghoachat , sangachacid , sangachkhangacid , gachchiuaxit , gachkhangacid , gachkiem , gachacid , gachkhangaxit , sankhangacid , sanchiuanmonacid , khanggach , nhamay , sananmon , gachsu , gachkiemAcidTanks , Gachloai , RedShaleAcidBrick , DuroAcidBrick , ClayBrickAcid , CarbonAcidBrick , VisilBorosilicatekhoithuytinh , Acidbrick , gachacid , axit , gạch , #Gachchiuaxit , #gachchiuaxit , #gachkhangaxit , #gachkhangacid , #gachkhangaxit, #gachchiuaxitxaytuong , #gachchiuaxitxay , #gachchiuaxitando , #gachchiuaxittrungquoc , #gachsuchiuaxit , #gachchiuhoachat , #gachbenhoa , #Kichthuocgachchiuaxit , #chatluonggachaxit , #gachchiuaxitsanxuatnhuthenao , #gachchiuaxitmuaodau , #baogiagachchiuaxit , #gachkhangaxitgiare , #dochiuaxitcuagach , #thanhphanhoahoccuagachchiuaxit , #tinhchatcuagachkhangaxit , #kichthuoctieuchuancuagachchiuaxit , #kichthuocthongdungcuagachkhangaxit , #gachxaytuongchiuaxit , #gachxaybechiuaxit , #gachchiuaxittaitphcm , #gachopchiuaxit , #baogiagachchiuaxit , #gachkhangacid , #gachkhangaxit , #gachchiuacid , #Gachkhangacidaxit , #Luoisoithuytinh , #chonganmon , #khanghoachat , #ranhthoatnuoc , #nhakhukhoang , #sanacid , #khangaxit , #sananmon , #anmonacid , #epoxy , #khangkiem , #khanghoachat , #sangachacid , #sangachkhangacid , #gachchiuaxit , #gachkhangacid , #gachkiem , #gachacid , #gachkhangaxit , #sankhangacid , #sanchiuanmonacid , #khanggach , #nhamay , #sananmon , #gachsu , #gachkiemAcidTanks , #Gachloai , #RedShaleAcidBrick , #DuroAcidBrick , #ClayBrickAcid , #CarbonAcidBrick , #VisilBorosilicatekhoithuytinh , #Acidbrick , #gachacid , #axit , #gạch

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

DỊCH VỤ THI CÔNG

Sản phẩm liên quan