GẠCH XỐP BẢO ÔN

Còn hàng

6.000₫

Thành phần chính: CaO , Al2O3, SiO2

Kích thước: Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

Xuất xứ: Việt Nam

1. Thông số kỹ thuật

Ghi chú:  Giá trị thông số trên là mức trung bình  của sản phẩm. Chúng không được sử dụng giới hạn của thông số kỹ thuật.

2. Hình dạng – kích thước

Hình dạng và kích thước  gạch xốp cách nhiệt thông thường:

  • Gạch xốp vuông H1: 230 x 114 x 65 mm

  • Gạch xốp vát dao: H20: 230 x 114 x 65/55 mm

  • Gạch xốp vát dao: H21: 230 x 114 x 65/55 mm

  • Kích thước theo yêu cầu của Quý khách hàng

Gạch chịu lửa chống nóng , gạch xốp bảo ôn , gạch chịu nhiệt chống nóng , gạch xốp cách nhiệt , gạch xốp bảo ôn a , gạch chống nóng b , gạch chống nóng c , gạch sa mốt , đá sa mốt , gạch chịu nhiệt , gạch sa mốt chịu lửa , gạch sa mốt chịu nhiệt , gạch sa mốt xây tường lò , gạch chịu lửa cuốn vòm , gạch côn dao , gạch côn búa , gạch côn đứng , gạch côn nằm , gạch chịu nhiệt cầu đuống , gạch chịu lửa cầu đuống , gạch chịu lửa thái nguyên , gạch chịu nhiệt thái nguyên , gạch chịu lửa hải dương , gạch chịu nhiệt hải dương , gạch chịu lửa trung quốc , gạch chịu nhiệt trung quốc , việt nam , Mua gạch sa mốt giá rẻ , giá gạch chịu lửa , giá gạch chống nóng , báo giá gạch chịu lửa , báo giá gạch sa mốt , mua gạch sa mốt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch xốp bảo ôn , tính chất của gạch xốp bảo ôn , chất lượng của gạch xốp bảo ôn a  b c , kích thước gạch xốp bảo ôn , hình dạng của gạch xốp bảo ôn ,  giá gạch chịu nhiệt ,  báo giá gạch chịu nhiệt , báo giá gạch sa mốt , mua gạch sa mốt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch xốp cách nhiệt , tính chất của gạch xốp cách nhiệt , chất lượng của gạch xốp cách nhiệt a  b c , kích thước gạch xốp cách nhiệt , hình dạng của gạch xốp cách nhiệt ,  Gach chiu lua chống nóng , gach xop bao on , gach chiu nhiet chống nóng , gach xop cach nhiet , gach xop bao on a , gach chống nóng b , gach chống nóng c , gach sa mot , da sa mot , gach chiu nhiet , gach sa mot chiu lua , gach sa mot chiu nhiet , gach sa mot xay tuong lo , gach chiu lua cuon vom , gach con dao , gach con bua , gach con dung , gach con nam , gach chiu nhiet cau duong , gach chiu lua cau duong , gach chiu lua thai nguyen , gach chiu nhiet thai nguyen , gach chiu lua hai duong , gach chiu nhiet hai duong , gach chiu lua trung quoc , gach chiu nhiet trung quoc , viet nam , Mua gach sa mot gia re , gia gach chiu lua , gia gach chống nóng , bao gia gach chiu lua , bao gia gach sa mot , mua gach sa mot o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu lua sa mat , tinh chat cua gach xop bao on , chat luong cua gach xop bao on a  b c , kich thuoc gach xop bao on , hinh dang cua gach xop bao on , gia gach chiu nhiet ,  bao gia gach chiu nhiet , bao gia gach sa mot , mua gach sa mot o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach xop cach nhiet , tinh chat cua gach xop cach nhiet , chat luong cua gach xop cach nhiet a  b c , kich thuoc gach xop cach nhiet , hinh dang cua gach xop cach nhiet , Gachchiuluachongnong , gachxopbaoon , gachchiunhietchongnong , gachxopcachnhiet , gachxopbaoon , gachchongnong , gachsamot , dasamot , gachchiunhiet , gachsamotchiulua , gachsamotchiunhiet , gachsamotxaytuonglo , gachchiuluacuonvom , gachcondao , gachconbua , gachcondung , gachconnam , gachchiunhietcauduong , gachchiuluacauduong , gachchiuluathainguyen , gachchiunhietthainguyen , gachchiuluahaiduong , gachchiunhiethaiduong , gachchiuluatrungquoc , gachchiunhiettrungquoc , vietnam , Muagachsamotgiare , giagachchiulua , giagachchongnong , baogiagachchiulua , baogiagachsamot , muagachsamotodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiuluasamot , tinhchatcuagachxopbaoon , chatluongcuagachxopbaoon , kichthuocgachxopbaoon , hinhdangcuagachxopbaoon , giagachchiunhiet ,  baogiagachchiunhiet , baogiagachsamot , muagachsamotodaugiare , thanhphanhoahoccuagachxopcachnhiet , tinhchatcuagachxopcachnhiet , chatluongcuagachxopcachnhiet , kichthuocgachxopcachnhiet , hinhdangcuagachxopcachnhiet ,

Sản phẩm liên quan