GẠCH CHỊU LỬA SA MỐT

Còn hàng

Liên hệ

Thành phần chính: Sạn samot, Cao lanh,  sét chịu lửa

Kích thước: Có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

2. Hình dạng – kích thước

TRUMECO có thể cung cấp gạch chịu lửa sa mốt theo hình dạng và kích thước của khách hàng yêu cầu

Kích thước thông thường

-           Gạch chịu lửa H1 ( gạch vuông kT: 230 x 114 x 65 mm)

-           Gạch chịu lửa H13 (gạch côn đứng, KT: 230 x 114 x 65/55 mm)

-           Gạch chịu lửa H14 (gạch  côn đứng, KT:  230 x 114 x 65/45 mm),

-           Gạch chịu lửa H20 (gạch  côn nằm, KT: 230 x 114 x 65/55 mm),

-           Gạch chịu lửa H21 (gạch  côn nằm, KT: 230 x 114 x 65/45 mm),

-           Gạch chịu lửa H24 ( dùng cho gạch côn đứng H13, H14)

-           Gạch chân cuốn H28 ( dùng cho gạch côn nằm H20, H21),

…..

Đối với những gạch chịu lửa có kích thước không theo tiêu chuẩn, thì

cần phải có bản vẽ và khối lượng đơn hàng thì TRUMECO mới có thể báo giá và tiến độ cấp hàng

Gạch chịu lửa samot , gạch chịu lửa sa mốt , gạch chịu nhiệt samot , gạch chịu nhiệt sa mốt , gạch chịu lửa sa mốt a , gạch samot b , gạch samot c , gạch sa mốt , đá sa mốt , gạch chịu nhiệt , gạch sa mốt chịu lửa , gạch sa mốt chịu nhiệt , gạch sa mốt xây tường lò , gạch chịu lửa cuốn vòm , gạch côn dao , gạch côn búa , gạch côn đứng , gạch côn nằm , gạch chịu nhiệt cầu đuống , gạch chịu lửa cầu đuống , gạch chịu lửa thái nguyên , gạch chịu nhiệt thái nguyên , gạch chịu lửa hải dương , gạch chịu nhiệt hải dương , gạch chịu lửa trung quốc , gạch chịu nhiệt trung quốc , việt nam , Mua gạch sa mốt giá rẻ , giá gạch chịu lửa , giá gạch samot , báo giá gạch chịu lửa , báo giá gạch sa mốt , mua gạch sa mốt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu lửa sa mốt , tính chất của gạch chịu lửa sa mốt , chất lượng của gạch chịu lửa sa mốt a  b c , kích thước gạch chịu lửa sa mốt , hình dạng của gạch chịu lửa sa mốt , giá gạch chịu nhiệt ,  báo giá gạch chịu nhiệt , báo giá gạch sa mốt , mua gạch sa mốt ở đâu giá rẻ , thành phần hoá học của gạch chịu nhiệt sa mốt , tính chất của gạch chịu nhiệt sa mốt , chất lượng của gạch chịu nhiệt sa mốt a  b c , kích thước gạch chịu nhiệt sa mốt , hình dạng của gạch chịu nhiệt sa mốt , Gach chiu lua samot , gach chiu lua sa mot , gach chiu nhiet samot , gach chiu nhiet sa mot , gach chiu lua sa mot a , gach samot b , gach samot c , gach sa mot , da sa mot , gach chiu nhiet , gach sa mot chiu lua , gach sa mot chiu nhiet , gach sa mot xay tuong lo , gach chiu lua cuon vom , gach con dao , gach con bua , gach con dung , gach con nam , gach chiu nhiet cau duong , gach chiu lua cau duong , gach chiu lua thai nguyen , gach chiu nhiet thai nguyen , gach chiu lua hai duong , gach chiu nhiet hai duong , gach chiu lua trung quoc , gach chiu nhiet trung quoc , viet nam , Mua gach sa mot gia re , gia gach chiu lua , gia gach samot , bao gia gach chiu lua , bao gia gach sa mot , mua gach sa mot o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu lua sa mat , tinh chat cua gach chiu lua sa mot , chat luong cua gach chiu lua sa mot a  b c , kich thuoc gach chiu lua sa mot , hinh dang cua gach chiu lua sa mot , gia gach chiu nhiet ,  bao gia gach chiu nhiet , bao gia gach sa mot , mua gach sa mot o dau gia re , thanh phan hoa hoc cua gach chiu nhiet sa mot , tinh chat cua gach chiu nhiet sa mot , chat luong cua gach chiu nhiet sa mot a  b c , kich thuoc gach chiu nhiet sa mot , hinh dang cua gach chiu nhiet sa mot , Gachchiuluasamot , gachchiuluasamot , gachchiunhietsamot , gachchiunhietsamot , gachchiuluasamota , gachsamotb , gachsamotc , gachsamota , dasamot , gachchiunhiet , gachsamotchiulua , gachsamotchiunhiet , gachsamotxaytuonglo , gachchiuluacuonvom , gachcondao , gachconbua , gachcondung , gachconnam , gachchiunhietcauduong , gachchiuluacauduong , gachchiuluathainguyen , gachchiunhietthainguyen , gachchiuluahaiduong , gachchiunhiethaiduong , gachchiuluatrungquoc , gachchiunhiettrungquoc , vietnam , Muagachsamotgiare , giagachchiulua , giagachsamot , baogiagachchiulua , baogiagachsamot , muagachsamotodaugiare , thanhphanhoahoccuagachchiuluasamat , tinhchatcuagachchiuluasamot , chatluongcuagachchiuluasamot a b c , kichthuocgachchiuluasamot , hinhdangcuagachchiuluasamot , giagachchiunhiet ,  baogiagachchiunhiet , baogiagachsamot , muagachsamotodaugiare , hanhphanhoahoccuagachchiunhietsamot , tinhchatcuagachchiunhietsamot , chatluongcuagachchiunhietsamota b c , kichthuocgachchiunhietsamot , hinhdangcuagachchiunhietsamot ,

Sản phẩm liên quan